Certyfikowane kursy online Akademio.online Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona akademio.online działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę akademio.online, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę akademio.online, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony akademio.online, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://akademio.online/kontakt umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Akademio, al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, REGON: 381771771, adres poczty elektronicznej: [email protected], tel. tel:+48 720403406
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. uczestnictwo w kursach i szkoleniach Online.
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale 3. pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne.
  2. Płatności za Usługi Elektroniczne dokonywane są przy pomocy przelewu internetowego.
  3. Faktury na firmę zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 r. wystawione mogą być tylko w momencie zakupu.
  4. Paragony fiskalne możliwe są do odebrania przez klienta w siedzibie firmy.
  5. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zakupie kursu lub szkolenia Online zawierana jest na czas nieoznaczony.
   2. dostęp do kursu zakupionego bezpośrednio na stronie akademio.online jest nieograniczony.
   3. wyjątkiem są kursy, które zostały wycofane z oferty usługodawcy np. ze względu na zmieniające się przepisy prawne ( dostęp jest wyłączany po upływie jednego roku od daty wycofania)
  6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zapisy w ofertach jego usług na portalach zewnętrznych innych niż znajdujący się na https://akademio.online.
  8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  9. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
   4. Uznana reklamacja lub odstąpienie od umowy może być pomniejszone o prowizję pośrednika finansowego np. Dotpay (1,9%) lub portalu zewnętrznego, na którym został zakupiony kurs (do 60% prowizji) i jest zwracania w postaci vouchera na zakup kursów z platformy akademio.online.
   5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
   6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w momencie rozpoczęcia kursu (za rozpoczęcie kursu uważa się wysłanie danych do logowania wraz z unikatowym hasłem do dokumentów), gdyż usługa jest wówczas traktowana jako zrealizowana. 
   7. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 683; dalej: u.p.k.) „konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35”.
   8. Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK wskazać należy, że ustawodawca przewidział zamknięty katalog wyjątków, w których konsumentowi nie przysługuje w ogóle prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zgodnie z art. 38 pkt 13 u.p.k. prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, gdy łącznie spełniono następujące przesłanki:
    1)  strony zawarły umowę na odległość,
    2) umowa obejmuje dostarczanie konsumentowi przez przedsiębiorcę treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
    3) przedsiębiorca poinformował konsumenta o utracie prawa odstąpienia od umowy, zanim rozpoczął spełnianie świadczenia,
    4) konsument udzielił uprzedniej, wyraźnej zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez przedsiębiorcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem akademio.online korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością akademio.online Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony akademio.online, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony akademio.online stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.