REGULAMIN WSPÓŁPRACY

I. Postanowienia ogólne

 1. Portal kursów Online znajdujący się pod adresem https://akademio.online, którego właścicielem jest Super-Cars Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 4, 05-119 Łajski, NIP: 5361947019, REGON: 385984707 organ prowadzący Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Akademio, al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, REGON: 381771771, określany jest w poniższym Regulaminie jako Wykonawca lub Akademio.
 2. Regulamin współpracy stanowi formę umowy między Wykonawcą, a Współpracującym korzystającym z portalu https://akademio.online w celu tworzenia oraz sprzedaży swoich autorskich szkoleń i kursów w formie e-learningowej.
 3. Rejestrując się Współpracujący wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Współpracującego informacji i oświadczeń dotyczących współpracy oraz zgadza się na przetwarzanie przez Akademio danych osobowych przesłanych w formularzu rejestracyjnym.

II. Odpowiedzialność Wykonawcy

 1. Wykonawca rekomenduje oraz promuje wszystkie szkolenia Współpracującego poprzez dedykowane linki, zakładki na stronie www oraz kupony rabatowe.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego prowadzenia serwisu akademio.online i odpowiada za zapewnienie wysokiej jakości zaplecza technicznego obejmującego: prawidłowe funkcjonowanie platformy e-learningowej, obsługę szybkich płatności, wsparcie techniczne.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na życzenie Współpracującego raportów sprzedaży i płatności dokonywanych w serwisie akademio.online i dotyczących szkoleń i kursów realizowanych przez Współpracującego.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego rozliczenia sprzedaży.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do nie wykorzystywania, nie ingerowania oraz nie powielania materiałów szkoleniowych pod rygorem konsekwencji zawartych w ustawie o prawie autorskim i kodeksie cywilnym.
 6. Wszelkie reklamacje Klientów dotyczące treści oraz jakości szkolenia rozpatrywane będą przez Wykonawcę zgodnie z jego regulaminem i obowiązującym prawem.
 7. Wykonawca udziela wsparcia Współpracującemu w zakresie obsługi platformy i innych kwestii. Kontakt z Wykonawcą następuje poprzez adres e-mail: wspolpraca@akademio.online

III. Odpowiedzialność Współpracującego

 1. Współpracujący oświadcza, że treść szkoleń i kursów w formie e-learningowej, które tworzy, sygnuje swoim autorstwem i poddaje sprzedaży jest w pełni jego własnością intelektualną i nie rodzi znamion plagiatu, nieautoryzowanej kopii czy kradzieży. Współpracujący ponosi pełną odpowiedzialność prawną za naruszenie tego zapisu. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Współpracującego.
 2. Współpracujący oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą lub działalność nierejestrowaną zgodnie z prawem i ma świadomość, że przychód ze sprzedaży szkoleń i kursów w formie e-learningowej za pośrednictwem akademio.online może nieść za sobą konieczność rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucji właściwych, w formie przewidzianej odrębnymi przepisami. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak rozliczeń podatkowych, ich nieumiejętne lub nieodpowiednie sporządzenie.
 3. Współpracujący zobowiązuje się do rzetelnego tworzenia i przeprowadzania oferowanych przez siebie szkoleń i kursów w formie e-learningowej.
 4. Współpracujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych (nazwa firmy/imię i nazwisko, adres, miejscowość, telefon komórkowy, adres e-mail i adres strony internetowej) na stronie internetowej akademio.online.
 5. Niezwłocznie odpowiada na telefony i e-maile od kursantów w sprawach związanych z prowadzonym szkoleniem na platformie e-learningowej akademio.online.
 6. Współpracujący wskazuje i umocowuje Akademio Dariusz Dylewicz, ul. Tuwima 16B/40, 19-300 Ełk, NIP: 8481802986, REGON: 281454424 do występowania w jego imieniu w ramach prowadzenia współpracy we wszystkich jej aspektach.
 7. Współpracujący wydaje certyfikat PDF za pośrednictwem platformy akademio.online świadczący o ukończonym kursie lub szkoleniu, z którego skorzystał Klient.
 8. Współpracujący zobowiązuje się do założenia konta w serwisie PayPal (www.paypal.com), poprzez który następować będzie rozliczenie sprzedażowe między Wykonawcą, a Współpracującym i w terminie 7 dni od rozpoczęcia sprzedaży zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy adresu e-mail konta PayPal.
 9. Współpracujący może w każdej chwili zakończyć współpracę i usunąć z serwisu akademio.online treść swoich szkoleń i kursów z zachowaniem terminu dokończenia rozpoczętych szkoleń przez Klientów.

III. Wynagrodzenie

 1. Klient portalu składa zamówienie poprzez sklep internetowy serwisu https://akademio.online korzystając z szybkich płatności Dotpay lub PayPal.
 2. Za sprzedaż szkolenia lub kursu w formie e-learningowej stworzonego przez Współpracującego, Wykonawca pobiera prowizję w wys. 60% brutto ceny jednostkowej szkolenia pomnożoną przez liczbę sprzedanych kursów.
 3. Wykonawca ponosi koszty w postaci: marketingu i reklamy, księgowości, zobowiązań wobec operatorów finansowych i są one zawarte w wysokości prowizji Wykonawcy.
 4. Współpracujący każdorazowo za sprzedane szkolenie lub kurs w formie e-learningowej otrzymuje na swoje indywidualne subkonto wynagrodzenie w wys. 40% brutto ceny jednostkowej szkolenia.
 5. Współpracujący może w każdej chwili wypłacić zgromadzone pieniądze ze swojego subkonta na własny rachunek bankowy za pośrednictwem konta PayPal.
 6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizyjnych informując o tym Współpracującego w wiadomości e-mail.
 7. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu po przesłaniu na adres Akademio faktury lub rachunku na dane:

  Akademio Dariusz Dylewicz
  ul. Tuwima 16B/40, 19-300 Ełk
  NIP: 8481802986

  o treści: “Przeprowadzenie szkolenia: [nazwa]”

 8. Wynagrodzenie w odniesieniu do Współpracujących – zarejestrowanych podatników VAT czynnych wpłacane jest na podstawie wystawionych faktur VAT, a w odniesieniu do pozostałych Współpracujących na podstawie wystawianych przez nich rachunków.
 9. Wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia faktury VAT lub rachunku do Akademio.
 10. Fakturę bądź rachunek, w której kwota należna jest większa niż należne dotychczas niewypłacone wynagrodzenie uznaje się za nieważną.
 11. Do pierwszej faktury lub do pierwszego rachunku przesłanego do Wykonawcy, Współpracujący będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:

a) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;

IV. Pozostałe warunki regulaminu

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji (w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej, zasłyszanej i innych) uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio w związku lub przy okazji współpracy, zwanych dalej informacjami Poufnymi. Dotyczy to w szczególności danych na temat struktury sprzedażowej Stron, ich strategii, wszelkich aspektów działalności zleceniodawcy jego kontrahentów i klientów oraz wszystkich innych informacji dotyczących wzajemnej współpracy Stron.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy handlowej nie wyłącza możliwości ujawnienia takich informacji bezpośrednio nadzorowanym i/lub współpracującym pracownikom Stron, współpracownikom i doradcom Stron, jednakże wymaga to uprzedniego poinformowania tych osób o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązania ich do zachowania poufności.
 3. Strony zobowiązują się do niewykorzystywania jakichkolwiek Informacji Poufnych dotyczących Stron i jego klientów (w tym ochrona danych osobowych klientów).
 4. Na wezwanie jednej ze Stron, druga Strona zobowiązuje się zwrócić lub potwierdzić zniszczenie wszelkich materiałów, haseł, loginów i dokumentów oraz wszelkich kopii zawierających Informacje Poufne.
 5. Zobowiązań, o których mowa w punktach poprzedzających, nie narusza ujawnienia informacji: dostępnych publicznie, co do których Strony uzyskały pisemną zgodę osoby, której dotyczą Informacje Poufne, których ujawnienie wobec uprawnionych podmiotów jest wymagane przepisami prawa.
 6. Obowiązek zachowania tajemnicy jest bezterminowy i obowiązuje przez cały okres współpracy Stron.
 7. W przypadku naruszenia przez jedną ze Stron postanowień niniejszej umowy, pozostałe Strony lub którykolwiek z jego klientów, których dotyczą ujawnione Informacje Poufne, może żądać od naruszającego zobowiązania do zachowania poufności zapłaty kary umownej.
 8. Strony zobowiązują się do natychmiastowego wzajemnego zawiadomienia w formie pisemnej o:

  a) zmianie adresu zamieszkania lub siedziby firmy,
  b) zmianie numeru telefonu i/lub adresu e-mail,
  c) wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego, a także o przyczynach uzasadniających wszczęcie takiego postępowania,
  d) zmianie stanu prawnego firmy, jej nazwy lub właścicieli,
  e) zmianie wpływającej na jakość przeprowadzanych kursów.

 9. W przypadku nie dotrzymania zobowiązania o którym mowa w pkt. 8.1. strona winna zaniedbania pokryje wszystkie koszty wynikłe z posiadania przez pozostałe strony nieaktualnych informacji.

 10. Strony zobowiązują się względem siebie do pisemnego informowania o zmianach w składzie osobowym osób upoważnionych do odbioru towarów i faktur/rachunków lub zwykle dokonujących takiego odbioru.