Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy

1. Partnerem,

oraz

2. Akademio Dariusz Dylewicz z siedzibą: ul. Tuwima 16B/40, 19-300 Ełk, NIP: 8481802986, REGON: 281454424

zwanym dalej Akademio

Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Akademio zgodnie z regulaminem.

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Właścicielem Programu Partnerskiego prowadzonego w domenie akademio.online jest Akademio Dariusz Dylewicz. 

2. Celem Programu Partnerskiego jest reklamowanie marki, kursów i usług oferowanych w ramach serwisu akademio.online. Program Partnerski jest organizowany na zasadach określonych w niniejszej umowie współpracy.

3. Uczestnictwo jest dobrowolne i polega na zawarciu umowy polegającej na odpłatnym najmie powierzchni reklamowej na stronach internetowych Partnera.

4. Za wynajem powierzchni na stronach internetowych Partner otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszej umowie o współpracy.

§ 2 Definicje

1. akademio.online oznacza serwis https://akademio.online, którego właścicielem jest Akademio Dariusz Dylewicz.

2. Program Partnerski to forma współpracy pomiędzy Akademio, a Partnerem polegająca na odpłatnym wynajmowaniu powierzchni na stronie internetowej Partnera w celu publikacji materiałów reklamowych.

3. Partner oznacza:

  1. a) Osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub
  2. b) Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej.

4. Rejestracja oznacza zawarcie umowy. Proces polega na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, złożeniu oświadczenia o akceptacji warunków niniejszej umowy o współpracy oraz aktywacji konta Partnera.

5. Strona internetowa oznacza stronę internetową Partnera, zaakceptowaną przez Akademio jako spełniającą wymogi uczestnictwa w Programie Partnerskim.

6. Materiały reklamowe są to linki umieszczane na stronach internetowych Partnera, zawierające unikalny numer referencyjny Partnera, umożliwiający naliczanie prowizji.

7. Link referencyjny oznacza link przekierowujący do stron serwisu akademio.online zawierający indywidualny numer referencyjny Partnera, umożliwiający naliczanie prowizji.

8. Użytkownik oznacza osobę, która jest zainteresowana produktami oferowanymi za pośrednictwem Partnera.

9. Konto oznacza indywidualne konto Partnera w Programie Partnerskim, na którym zapisywana jest wysokość wynagrodzenia oraz wszelkie działania Partnera w ramach Programu Partnerskiego.

10. Wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie należne Partnerowi z tytułu wynajmowania Akademio powierzchni reklamowej na stronie internetowej Partnera.

§ 3 Zawarcie umowy i zmiana danych

1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest dokonanie Rejestracji poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://akademio.online/program-partnerski/zarejestruj-sie/

2. Rejestrując się Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Partnera informacji i oświadczeń dotyczących Programu Partnerskiego oraz zgadza się na przetwarzanie przez Akademio danych osobowych przesłanych w formularzu rejestracyjnym.

3. Umowa zostaje zawarta każdorazowo w Ełku z chwilą dokonania Rejestracji konta Partnera.

4. Z chwilą aktywacji konta, Partnerowi zostanie przyznany dostęp do panelu administracyjnego, w którym otrzyma dostęp do indywidualnego numeru referencyjnego Partnera oraz materiałów reklamowych.

5. Partner jest zobowiązany do informowania Akademio o każdorazowej zmianie danych wymaganych w formularzu. Zmiana danych nie może prowadzić do wprowadzania w błąd lub powodować zmianę Partnera.

6. Akademio może zwrócić się do Partnera o udostępnienie dodatkowych danych lub dostarczenie określonych dokumentów w celu weryfikacji informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym.

7. Negatywna weryfikacja lub brak zastosowania się przez Partnera do żądania dokumentów uprawnia Akademio do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4 Prawa i obowiązki po stronie Akademio

1. Akademio umożliwia dostęp do panelu Programu Partnerskiego po spełnieniu warunków określonych w niniejszą Umowa Współpracy.

2. Akademio dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco informować Partnera o zmianach w ofercie.

3. Akademio udostępnia Partnerom materiały reklamowe i linki w celu publikacji na stronach internetowych Partnera zgodnie z niniejszą Umową Współpracy.

4. Akademio nie bierze odpowiedzialności za materiały reklamowe i linki, które nie zostały udostępnione w panelu administracyjnym Programu Partnerskiego lub przekazane przez osobę upoważnioną.

5. Akademio uprawnione jest do kontroli i weryfikacji stron Partnera, w celu sprawdzenia jej zgodności z niniejszym regulaminem. Odmowa przekazania adresu strony internetowej przez Partnera lub brak jej akceptacji jest podstawą do zerwania umowy o współpracy przez Akademio w trybie natychmiastowym bez prawa do wypłacenia wynagrodzenia.

6. Akademio przysługują prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych.

7. Akademio będzie z zachowaniem najlepszej staranności rejestrować emisję reklamy i wynikające z niej zdarzenia.

8. Akademio udostępni Partnerowi określone w zasadach programu statystyki dotyczące emisji reklamy i wynikających z tego zdarzeń. Partner otrzyma do nich dostęp online za pośrednictwem konta Partnera.

9. Akademio nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Partnera w wyniku wykonywania postanowień Umowy Współpracy oraz szkody powstałe w wyniku niewywiązania się przez Partnera ze swoich zobowiązań.

10. Akademio uprawnione jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podejmowania przez Partnera czynności naruszających interesy Akademio

§ 5 Prawa i obowiązki Partnera

1. Każdy Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim.

2. Partner ma prawo umieszczać materiały reklamowe i linki lub wysyłać je do użytkowników Internetu, jeżeli wyrazili oni na to zgodę.

3. Partner zobowiązuje się do niepodejmowania działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, nieetycznych, a w szczególności do nie zamieszczania materiałów reklamowych na stronach:

  1. a) niezgodnych z obowiązującym prawem autorskim oraz nakłaniających do jego łamania;
  2. b) służących do zniesławiania, związanych z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt;
  3. c) pornograficznych i erotycznych;
  4. d) nawołujących do szerzenia nienawiści i rasizmu;
  5. e) o charakterze naruszającym interesy Akademio

4. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek treści pochodzących z serwisu akademio.online w sposób wykraczający poza postanowienia umowy, bez pisemnej zgody Akademio W szczególności zabronione jest:

a) tworzenie stron internetowych będących obrazem serwisu akademio.online i/lub wszystkich jego podstron lub łudząco do nich podobnych oraz ich pozycjonowanie;

b) tworzenie stron internetowych, profili na portalach społecznościowych, w porównywarkach cenowych lub innych serwisach agregujących informacje o produktach i usługach, które swoim wyglądem i/lub treścią mogłyby wprowadzać użytkownika w błąd co do właściciela i administratora serwisu lub podszywających się pod oficjalne strony i profile serwisu akademio.online;

c) kopiowanie opisów kursów oraz wszelkich treści ze stron i podstron serwisu akademio.online i umieszczanie ich na swoich stronach;

d) pozycjonowanie w wyszukiwarkach stron internetowych, których adres URL zawiera link referencyjny i/lub stron, których otworzenie spowoduje bezpośrednie przekierowanie na stronę z adresem URL zawierającym link referencyjny

5. Do promocji linków referencyjnych Partner nie może używać płatnej reklamy w wyszukiwarce za pomocą systemu Google AdWords z wykorzystaniem metody kierowania na słowa kluczowe jednoznacznie kojarzone i związane z marką Akademio i akademio.online

6. W przypadku naruszenia przez Partnera zapisu § 5, konto może zostać zablokowane przez Akademio bez ostrzeżenia, a ponadto może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Umowy.

7. Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu umowy usunąć ze strony internetowej Partnera materiały reklamowe i linki.

§ 6 Zasady wypłaty wynagrodzenia

1. Z tytułu najmowania powierzchni reklamowej, Partner otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) wartości brutto zrealizowanego i opłaconego zamówienia, zrealizowanym w ciągu 30 dni od kliknięcia w link referencyjny Partnera. Wszystkie Produkty dostępne w ofercie na stronie akademio.online objęte są Programem Partnerskim.

2. Partner nie nabywa prawa do prowizji za zakup Produktów na własne konto. Za sprzedaż na własne konto uznaje się również zakup Produktów przez członków najbliższej rodziny Partnera. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby zamieszkujące pod tym samy adresem.

3. Akademio zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizyjnych w porozumieniu z każdym z Partnerów.

4. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu po przesłaniu na adres Akademio faktury lub rachunku na dane:

Akademio Dariusz Dylewicz
ul. Tuwima 16B/40, 19-300 Ełk
NIP: 8481802986

o treści: “Najem powierzchni reklamowej”

5. Wynagrodzenie w odniesieniu do Partnerów – zarejestrowanych podatników VAT czynnych wpłacane jest na podstawie wystawionych faktur VAT, a w odniesieniu do pozostałych Partnerów na podstawie wystawianych przez nich rachunków.

6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od doręczenia faktury VAT lub rachunku do Akademio

7. Fakturę bądź rachunek, w której kwota należna jest większa niż należne dotychczas niewypłacone wynagrodzenie uznaje się za nieważną.

8. Do pierwszej faktury lub do pierwszego rachunku przesłanego do Akademio, Partner będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:

a) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;

9. Dołączenie oświadczeń, o których mowa w pkt 9 i 10 jest warunkiem wypłaty Partnerowi wynagrodzenia.

10. Jeżeli wskazane przez Partnera w formularzu rejestracyjnym dane są nieprawidłowe lub niepełne Akademio wezwie Partnera do wskazania poprawnych danych w terminie 7 dni roboczych. Brak zastosowania się do wezwania skutkuje odroczeniem wypłaty wynagrodzenia do czasu przedstawienia przez Partnera poprawnych danych. Akademio ma prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

11. W przypadku stwierdzenia, że naliczanie Partnerowi wynagrodzenia zostało dokonane w skutek naruszenia Umowy Współpracy lub miało charakter wyłudzenia, wynagrodzenie nie zostanie Partnerowi wypłacone. Jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone wskutek naruszenia Umowy Współpracy lub działań mających charakter wyłudzenia Akademio podejmie działania prawne mające na celu odzyskanie nienależnie wypłaconej kwoty.

§ 7 Komunikacja

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich czynnościach i przeszkodach mających wpływ na realizację umowy.

2. Wszelka korespondencja będzie przekazywana w formie pisemnej i przesyłana listem poleconym lub e-mailem.

3. Sprawy bieżące nie wprowadzające zmian we współpracy będą ustalane przez Strony za pomocą e-mail na dane podane podczas przystąpienia do współpracy. Do Akademio na adres wspolpraca@akademio.online

§ 8 Poufność

Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych i innych informacji o poufnym charakterze, dotyczących współpracy lub uzyskanych od siebie w związku z jej wykonaniem i zobowiązują się do nie ujawniania tych informacji bez pisemnej zgody drugiej strony.

§ 9 Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

2. Każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

3. Żadna ze stron nie ma prawa przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy o współpracy bez zgody drugiej strony.

4. W przypadku naruszenia przez Partnera Umowy Współpracy Akademio ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. W przypadku wykluczenia Partnera z Programu Partnerskiego przez Akademio, traci on zdobyte do tej chwili, niewypłacone środki finansowe.

6. Niedopuszczalne jest zakładanie kont w Programie partnerskim akademio.online, bez zgody Akademio, jeśli uprzednio Umowa została rozwiązana przez Akademio z winy Partnera.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Współpracy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.

2. W przypadku sporów wynikających z Umowy Współpracy strony dołożą starań, aby rozwiązać je w sposób polubowny.

3. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego.

4. Partner zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian w Regulaminie pod adresem www.akademio.online